Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny oraz Instytutu Badań Edukacyjnych zapraszają w dniu 8 listopada 2018 r. na Konferencję pt. „Sektorowa Rama Kwalifikacji dla zdrowia publicznego”, która podsumowuje przeprowadzone w projekcie prace.

Tworzenie Sektorowych Ram Kwalifikacji, w tym Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla zdrowia publicznego (SRK ZP) wpisuje się w szerszy kontekst prac nad systemami kwalifikacji w krajach członkowskich Unii Europejskiej wynikających m.in. z realizacji Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiej Ramy Kwalifikacji i tworzenia krajowych ram kwalifikacji. W Polsce zalecenia to jest realizowane poprzez ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, na mocy której utworzono Polską Ramę Kwalifikacji. Sektorowe Ramy Kwalifikacji są narzędziem pomocnym w porządkowaniu kwalifikacji rynkowych oraz ułatwiającym przypisywanie im poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Zapewniają przejrzystość kwalifikacji w danym sektorze oraz ich spójność i porównywalność. Nadrzędnym celem (misją) opracowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla zdrowia publicznego jest stymulowanie i dalszy rozwój potencjału wykonawczego zdrowia publicznego w Polsce oraz poprawa jakości świadczeń zdrowia publicznego. Natomiast celem głównym jest profesjonalizacja zasobów kadrowych, uporządkowanie kwalifikacji oraz dostosowanie ich do potrzeb systemu ochrony zdrowia.

Miejsce konferencji:
Aula im. dr Ludwika Rajchmana w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny
w Warszawie, ul. Chocimska 24 (budynek C, III piętro).
Rejestracja uczestników pod adresem: pzh@pzh.gov.pl

Kategorie: Wiadomości