Zachęcamy Wszystkich Państwa do współuczestniczenia w działaniach Fundacji. Fundacja „Wspólnie dla Zdrowia” pragnie aby budowanie autorytetu i doświadczenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego stały się również Państwa udziałem. Każde wsparcie finansowe, przekazane na cele statutowe Fundacji, z jednej strony będzie wkładem, jaki wnoszą Państwo w szeroko rozumianą ochronę i promocję zdrowia, z drugiej zaś strony pozwoli Instytutowi na godne reprezentowanie polskiej nauki przez kolejne 100 lat.

Szczególnie bliskie nam jest podejmowanie działań na rzecz wspierania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB w rozwijaniu i promowaniu nauki, poprzez dofinansowywanie projektów realizowanych w Instytucie, szkoleń i wykładów dla pracowników naukowych oraz organizację konferencji i seminariów naukowych. Chlubna, zabytkowa siedziba Instytutu, wzniesiona w latach 1920-1925 według projektu architekta Czesława Przybylskiego, również wymaga remontu i napraw, dlatego staramy się również organizować wsparcie na jej odnowienie.

Fundacja „Wspólnie dla Zdrowia” (KRS: 0000428925; NIP: 521-363-72-78) posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Dlatego też serdecznie prosimy o przekazanie 1%, który możemy odpisać od podatku. To takie proste – wystarczy wskazać w części PIT stanowiącej wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) naszej Fundacji.

opp fundacja druk

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych oraz oczekujących wsparcia projektów znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.wspolniedlazdrowia.org/projekty.

I tutaj pojawia się nasz apel. Pragniemy aby budowanie autorytetu i doświadczenia naszej Fundacji stało się również Państwa udziałem. Możemy wspólnie wziąć udział w umacnianiu pozycji nauki w obecnym świecie, w obszarze tak ważnym dla nas wszystkich, jakim jest zdrowie publiczne.

Będziemy też mogli dumnie wszystkim opowiadać, że Państwa pomoc przyczyniła się do rozwoju polskiej nauki. To wzbogaca nie tylko nasze otoczenie, ale i naszą narodową kulturę i spuściznę.

Zwracamy się do Państwa z apelem o przyłączenie się do naszych działań, poprzez finansowe lub rzeczowe wsparcie naszej Fundacji „Wspólnie dla Zdrowia” w jej działalności statutowej. Wspólnie możemy ocalić od zapomnienia spuściznę naszych pokoleń, zarówno kulturową jak i naukową. Każde wsparcie finansowe, przekazane na rzecz naszej Fundacji, z jednej strony będzie wkładem, jaki wnoszą Państwo w godne reprezentowanie polskiej nauki przez kolejne lata, z drugiej zaś strony pozwoli naszej Fundacji na prężne działania w obszarach wymienionych w naszym Statucie.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą inicjatywą.

Zarząd Fundacji


W jaki sposób można pomóc?

Fundacja „Wspólnie dla Zdrowia” w Warszawie prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Jest to warunek wystarczający, aby móc skorzystać z dobrodziejstwa przepisów ustaw podatkowych związanych z odliczeniem darowizn na rzecz naszej Fundacji.


Możliwe odliczenia:

Dla przedsiębiorstw:
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) – art. 18 ust.1 pkt 1 – można odliczyć 10% dochodu

Dla osób prywatnych:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym osób fizycznych (Dz. U z 2012 r. nr 0, poz. 361) – art. 26 ust. 1 pkt 9 – można odliczyć 6% dochodu


Fundacja „Wspólnie dla Zdrowia”

ul. Chocimska 24; 00-791 Warszawa

https://wspolniedlazdrowia.org e-mail: kontakt@wspolniedlazdrowia.org 

Konto: PL 16 12406410 1111 0010 6066 6849: Bank PeKaO SA.

NIP: 5213637238, Regon: 146251393,
KRS 0000428925 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego