Fundacja „Wspólnie dla Zdrowia” w ramach działalności statutowej wspiera działalność naukowo-badawczą w obszarze ochrony zdrowia poprzez:

 1. Współfinansowanie lub finansowanie działań bezpośrednio związanych z upowszechnianiem wyników badań naukowych, takich jak:
  1) pokrywanie kosztu opublikowania prac naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych – w przypadku czasopism wymagających uiszczania takich opłat;
  2) dofinansowanie opłat za umożliwienie nieograniczonego dostępu do artykułu – w przypadku wydawnictw elektronicznych;
  3) w przypadku prezentacji wyników badań na kongresach i zjazdach naukowych – dofinansowanie kosztów uczestnictwa, w zakresie opłat wymaganych przez organizatorów, a w przypadku prezentacji mających charakter wystąpień indywidualnych także innych kosztów tego uczestnictwa.
 2. Współfinansowanie projektów badawczych, finansowanych przez inne organizacje rządowe lub społeczne, w przypadku których wymagany jest finansowy udział wnioskodawcy.
 3. Współfinansowanie lub finansowanie projektów naukowych lub prac wdrożeniowych realizowanych w obszarach statutowej działalności Fundacji, na wniosek podmiotu przekazującego środki finansowe w ramach darowizny celowej.
 4. Poszukiwanie wsparcia finansowego dla projektów naukowych lub prac wdrożeniowych realizowanych w obszarach statutowej działalności Fundacji, na wniosek autorów tych projektów.
 5. Wspieranie rozwoju zawodowego osób uczestniczących w realizacji badań naukowych, poprzez współfinansowanie kosztów szkoleń lub kursów specjalistycznych służących podniesieniu kwalifikacji zawodowych, a także pokrywaniem opłat związanych z pobytem w innych niż miejsce zatrudnienia placówkach naukowych celem nawiązania współpracy z krajowymi lub zagranicznymi zespołami badawczymi.