Głównymi celami Fundacji będzie wspieranie rozwoju i promocji nauki, ochrony zdrowia oraz opieki nad zabytkami, m. in. poprzez wspieranie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny we wszelkich jego poczynaniach, a w szczególności:

  • wspieranie rozwoju nauki i nowoczesnych technologii,
  • upowszechnianie osiągnięć nauki, zwłaszcza dokonanych w NIZP-PZH,
  • wspieranie działań w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności działań podejmowanych przez NIZP-PZH na rzecz zdrowia publicznego,
  • wspieranie NIZP-PZH poprzez objęcie opieką jego zabytkowej siedziby, umacnianie jego tradycji i promowanie w świecie,

Ponadto do zakresu zadań statutowych będzie należała działalności na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, ochrony zdrowia oraz opieka nad zabytkami.

Fundacja będzie również narzędziem służącym promocji potencjału naukowego NIZP-PZH wśród podmiotów zaangażowanych i zainteresowanych przedsięwzięciami zgodnymi  z założeniami Fundacji.

Fundacja będzie prowadziła działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego. Działalność ta będzie wyłączną statutową działalnością Fundacji. Działalność statutowa Fundacji będzie prowadzona jako działalność nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Fundacja będzie mogła również prowadzić działalność gospodarczą, ale tylko w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód z działalności gospodarczej będzie przeznaczany na realizacje celów statutowych.