Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Zarządu Fundacji „Wspólnie dla zdrowia” z dnia 20 lipca 2021 roku


STATUT
Fundacji „Wspólnie  dla Zdrowia”
Tekst jednolity
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Fundacja „Wspólnie dla Zdrowia” nazywana dalej Fundacją działa na podstawie przepisów:

1)       ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167);

2)       ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z póź. zm.);

3)       niniejszego Statutu.

§ 2

1.     Fundacja posiada osobowość prawną.

2.     Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

3.     Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

4.     Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

§ 3

1.     Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2.     Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

§ 4

Fundacja używa pieczęci okrągłej z logo Fundacji, z napisem w otoku Fundacja „Wspólnie dla Zdrowia”.

§ 5

Fundacja może ustanawiać honorowe tytuły, odznaki, medale oraz inne nagrody lub wyróżnienia i przyznawać je decyzją Zarządu Fundacji zasłużonym dla realizacji celów statutowych Fundacji osobom fizycznym i prawnym. 

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

1.     Fundacja została powołana w celu wspierania rozwoju i promocji nauki, ochrony zdrowia oraz opieki nad zabytkami, w tym w szczególności:

1)       wspierania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego  (NIZP PZH – PIB) we wszelkich jego poczynaniach, a w szczególności:

a)       wspierania rozwoju nauki i nowoczesnych technologii,

b)       upowszechniania osiągnięć nauki, zwłaszcza dokonanych w (NIZP PZH – PIB),

c)       wspierania działań w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności działań podejmowanych przez (NIZP PZH – PIB)  na rzecz zdrowia publicznego,

d)       wspierania (NIZP PZH – PIB)  poprzez objęcie opieką jego zabytkowej siedziby, umacnianie jego tradycji i promowanie w świecie,

2)       działalności na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, ochrony zdrowia oraz opieka nad zabytkami.

3)       promocji potencjału naukowego (NIZP PZH – PIB)  wśród podmiotów zaangażowanych i zainteresowanych przedsięwzięciami zgodnymi z założeniami Fundacji.

2.     Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji i jest prowadzona jako:

1)     działalność nieodpłatna,

2)     działalność odpłatna,

w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.     W ramach działalności o której mowa w ust. 2 pkt. 1, Fundacja realizuje następujące zadania zaliczane do zadań sfery publicznej, określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1)       Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana PKD (86.90.E);

2)     Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków  (PKD 58.14.Z);

3)       Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);

4)       Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A);

5)       Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);

6)        Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);

7)        Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);

8)        Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);

9)        Działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);

10)     Działalność historycznych miejsc oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 91.03.Z);

11)     Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

12)     Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);

13)     Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);

14)     Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);

15)     Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z).

4.     W ramach działalności, o której mowa w ust. 2 pkt. 2, Fundacja realizuje następujące zadania zaliczane do zadań sfery publicznej, określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1)        Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);

2)     Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków  (PKD 58.14.Z);

3)        Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);

4)        Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A);

5)        Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);

6)        Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);

7)        Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);

8)        Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);

9)        Działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);

10)     Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

11)     Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);

12)     Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);

13)     Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);

14)     Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z).

§ 7

Fundacja:

1)       Organizuje wsparcie finansowe sprzyjające realizacji celów Fundacji;

2)       Prowadzi działalność edukacyjną, doradczą, wydawniczą i badawczą;

3)       Wpływa na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych;

4)       Współpracuje z władzami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji, w szczególności w zakresie rozwoju i promocji nauki oraz ochrony zdrowia;

5)       Współpracuje z organami władzy i administracji rządowej właściwymi w przedmiocie rewitalizacji zabytków, organami samorządowymi, organizacjami zajmującymi się tą problematyką oraz podmiotami gospodarczymi;

6)       Wspiera inwestycje (NIZP PZH – PIB) ;

7)       Współpracuje z organizacjami i instytucjami wspomagającymi realizację celów Fundacji;

8)       Promuje cele Fundacji.

 
III. MAJĄTEK, DOCHODY I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 8

Majątek Fundacji zapewniający realizację jej celów stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 10.000 złotych (słownie złotych: dziesięć tysięcy), wymieniony w akcie jej ustanowienia.

§ 9

1.     Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2.     Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z polskimi przepisami.

3.     Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 10

1.     Dochody Fundacji pochodzą z :

1)     darowizn, spadków i zapisów testamentowych,

2)     dotacji i subwencji oraz grantów,

3)     dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4)     dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, w tym w szczególności z odsetek
z rachunków bankowych, wkładów i lokat bankowych oraz praw majątkowych należących do Fundacji.

2.     Przyjęcie przez Fundację spadku nie może powodować przejęcia długów spadkowych, przewyższających czystą wartość mienia przejmowanego.

3.     W sprawach dotyczących przyjęcia spadku lub darowizny stosowne oświadczenie składa Zarząd Fundacji.

4.     Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów testamentowych mogą być wykorzystane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

5.     Zarząd Fundacji może, w ramach jej majątku, tworzyć odrębne fundusze przeznaczone na realizację – określonych w § 6 niniejszego Statutu – celów Fundacji.

§ 11

1.     Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, ale tylko w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizacje celów statutowych.

2.     Działalności gospodarcza może w szczególności obejmować:

1)        organizację i obsługę sympozjów, zjazdów, konferencji, kursów, posiedzeń naukowo-szkoleniowych,

2)        sprzedaż, najem i dzierżawa nieruchomości i mienia ruchomego,

3)        badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i humanistycznych,

4)        wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

5)        pozostała działalność wydawnicza,

6)        usługi konsultingowe i działalność doradcza w zakresie zdrowia publicznego,

7)        usługi kserograficzne i graficzne,

8)        pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych,

9)        badania i analizy ekonomiczne i techniczne,

10)     badania i analizy związane z jakością żywności,

11)     kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych,

12)     pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 12

Zabrania się:

1)     Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi te osoby oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.

2)     Przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3)     Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

4)     Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 
IV ORGANY FUNDACJI

§ 13

Organami Fundacji są:

1)     Zarząd;

2)     Komisja Rewizyjna.

§ 14

1.     Członkiem organów Fundacji może być osoba fizyczna, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

2.     Osoby będące Członkami Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 15

1.     Decyzje organów Fundacji podejmowane są w formie uchwał, i o ile przepisy niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków danego organu, nie mniej niż dwóch osób. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

2.     Organy Fundacji mogą podjąć uchwałę w trybie korespondencyjnym, jeżeli w głosowaniu wezmą udział wszyscy członkowie danego organu.

V ZARZĄD FUNDACJI

§ 16

1.     Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części Zarządem.

2.     Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora na okres pięciu lat i składa się od 2 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu.

3.     Pracami Zarządu kieruje jego Prezes.

4.     Osoby Wiceprezesa i ewentualnie Sekretarza Zarządu wybiera Zarząd na wniosek Prezesa. Wybór Wiceprezesa wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

5.     Fundator uzupełnia skład Zarządu w przypadku konieczności jego powiększenia lub jeśli zostanie zmniejszony przed upływem kadencji w następujących przypadkach:

1)     złożenia rezygnacji,

2)     podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

3)     śmierci lub choroby albo pojawienia się innej przeszkody w pełnieniu funkcji członka Zarządu,

4)     nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, w tym istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

6.     Kadencja Zarządu upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok sprawowania funkcji.

§ 17

1.     Zarząd jest organem wykonawczym, kierującym i zarządzającym wszystkimi sprawami Fundacji i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich prowadzenie.

2.     Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz i działa w jej imieniu.

3.     Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Fundatora.

4.     Oświadczenia woli oraz inne czynności prawne dokonywane w imieniu Fundacji wymagają działania Prezesa lub dwóch członków Zarządu.

§ 18

Do obowiązków Zarządu należy:

1)     wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji przekładających się na realizowanie celów statutowych Fundacji,

2)     kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

3)     ustalanie zasad i wytycznych, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków finansowych,

4)     opracowywanie wieloletnich oraz rocznych planów działania Fundacji,

5)     sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Fundacji według wymagań określonych obowiązującymi przepisami i przedkładania ich do zatwierdzenia Fundatorowi na dwa miesiące przed ustalonym terminem ich rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną;

6)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

7)     przyjmowanie darowizn, dotacji, spadków i zapisów oraz subwencji;

8)     ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości niezbędnych środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;

9)     występowanie z inicjatywami i wnioskami do Fundatora, dotyczącymi działalności Fundacji.

§ 19

Wynagrodzenia Członków Zarządu określa Prezes Zarządu. Prezesowi Zarządu wynagrodzenie określa Fundator.
Prezes Zarządu i Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Umowę z Prezesem Zarządu podpisuje Fundator, natomiast z pozostałymi Członkami Zarządu umowy podpisuje Prezes Zarządu.


§ 20

Zarząd sporządza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Fundacji w poprzednim roku i przedkłada je, w terminach określonych obowiązującymi przepisami, właściwemu ministrowi oraz Komisji Rewizyjnej.

§ 21

1.     Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.     Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

VII KOMISJA REWIZYJNA
§ 22

1.     Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, do obowiązku którego należy rozpatrywanie i zatwierdzanie w terminie określonym obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji i udzielanie absolutorium jego członkom z wypełniania przez nich obowiązków.

2.     Dla wykonywania swoich obowiązków Komisja ma prawo wglądu w bieżącą działalność Fundacji, a w szczególności każdy jej członek może:

1)     żądać od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów finansowych i innych materiałów księgowych dotyczących działalności Fundacji,

2)     żądać od Zarządu sprawozdań finansowych i wyjaśnień,

3)     dokonywać rewizji majątku oraz kontroli finansowej; Komisja dokonuje oceny rocznego sprawozdania z działalności Fundacji. Komisja zleca lub może zlecić biegłemu rewidentowi wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym Fundacji, chociażby działalność Fundacji nie podlegała obowiązkowemu badaniu w zakresie sprawozdawczości finansowej przez takiego rewidenta.

§ 23

1.     Komisja rewizyjna składa się co najmniej z trzech członków powoływanych przez Fundatora na okres pięciu lat.  Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przezFundatoraz ważnych powodów. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący powoływany corocznie przez Komisję Rewizyjną w głosowaniu tajnym.

2.     Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:

1)     śmierci członka Komisji;

2)     rezygnacji z członkostwa w Komisji;

3)     odwołania z Komisji przez Fundatora

VIII RADA PROGRAMOWA

§ 24

1.     Fundator może powołać Radę Programową. Rada Programowa pełni funkcje opiniodawczo-doradcze Fundacji.

2.     Przedmiot działalności Rady Programowej określa odrębny Regulamin.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25

1.     Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, jeśli dalsze jej trwanie grozi upadłością.

2.     Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych.

3.     Warunki połączenia ustalone zostają przez łączące się fundacje w trybie określonym w ich statutach.

4.     Uchwałę w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Fundator.

5.     Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazany zostaje Fundatorowi.