MAJĄTEK, DOCHODY I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 1. Majątek Fundacji zapewniający realizację jej celów stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 10.000 złotych (słownie złotych: dziesięć tysięcy), wymieniony w akcie jej ustanowienia.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.Prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z polskimi przepisami. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1) darowizn, spadków i zapisów testamentowych;
  2) dotacji i subwencji oraz grantów;
  3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, w tym w szczególności z odsetek z rachunków bankowych, wkładów i lokat bankowych oraz praw majątkowych należących do Fundacji.
 4. Przyjęcie przez Fundację spadku nie może powodować przejęcia długów spadkowych, przewyższających czystą wartość mienia przejmowanego. W sprawach dotyczących przyjęcia spadku lub darowizny stosowne oświadczenie składa Zarząd Fundacji.
 5. Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów testamentowych mogą być wykorzystane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 6. Zarząd Fundacji może, w ramach jej majątku, tworzyć odrębne fundusze przeznaczone na realizację – określonych w § 6 niniejszego Statutu – celów Fundacji.
 7. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, ale tylko w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizacje celów statutowych.