Statut Fundacji
pod nazwą Fundacja Higieja
(obowiązuje od dnia 01.12.2014 r.)

Staraniem pracowników Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, w obliczu zbliżającego się Jubileuszu 95-lecia powołania Instytutu, z potrzeby wsparcia jego przyszłego rozwoju, w zamiarze utrwalenia jego wizerunku, aby mógł dalej w swej świetności istnieć, służyć nauce w zakresie ochrony zdrowia ludności, z woli wymienionych w nim założycieli, aktem notarialnym sporządzonym w Warszawie w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Puławskiej 1 m. 13 w dniu 8 maja 2012 r. (Rep. A nr 947/2012 ) została ustanowiona Fundacja „HIGIEJA”.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
 1. Fundacja Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny nazywana dalej Fundacją działa na podstawie przepisów:
  1) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 21, poz. 97, z późn. zm.);
  2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873, z póź. zm.);
  3) niniejszego Statutu.
§ 2.
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
 4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.
§ 3.
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
  § 4.
  Fundacja używa pieczęci okrągłej z logo Fundacji, z napisem w otoku „Fundacja HIGIEJA”
  § 5.
  Fundacja może ustanawiać honorowe tytuły, odznaki, medale oraz inne nagrody lub wyróżnienia i przyznawać je decyzją Zarządu Fundacji zasłużonym dla realizacji celów statutowych Fundacji osobom fizycznym i prawnym.
  II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
  § 6.
  1. Fundacja została powołana w celu wspierania rozwoju i promocji nauki, ochrony zdrowia oraz opieki nad zabytkami, w tym w szczególności:
   1) wspierania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny we wszelkich jego poczynaniach, a w szczególności:
   a) wspierania rozwoju nauki i nowoczesnych technologii,
   b) upowszechniania osiągnięć nauki, zwłaszcza dokonanych w NIZP-PZH,
   c) wspierania działań w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności działań podejmowanych przez NIZP-PZH na rzecz zdrowia publicznego,
   d) wspierania NIZP-PZH poprzez objęcie opieką jego zabytkowej siedziby, umacnianie jego tradycji i promowanie w świecie,
   2) działalności na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, ochrony zdrowia oraz opieka nad zabytkami.
   3) promocji potencjału naukowego NIZP-PZH wśród podmiotów zaangażowanych i zainteresowanych przedsięwzięciami zgodnymi z założeniami Fundacji.
  2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji i jest prowadzona jako:
   1) działalność nieodpłatna,
   2) działalność odpłatna, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. W ramach działalności o której mowa w ust. 2 pkt. 1, Fundacja realizuje następujące zadania zaliczane do zadań sfery publicznej, określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
   1) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana PKD8690E),
   2) Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD8514F),
   3) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD7120B),
   4) Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD7120A),
   5) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD7219Z),
   6) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (7220Z),
   7) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD7490Z),
   8) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (7211Z),
   9) Działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów (PKD8230Z),
   10) Działalność historycznych miejsc oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD9103Z),
   11) Pozostała działalność wydawnicza (PKD5814Z),
   12) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD8559B),
   13) Działalność wspomagająca edukację (PKD8560Z),
   14) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD8551Z),
   15) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD8299Z),
   16) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD8899Z).
  4. W ramach działalności, o której mowa w ust. 2 pkt. 2, Fundacja realizuje następujące zadania zaliczane do zadań sfery publicznej, określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
   1) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD8690E),
   2) Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD8514F),
   3) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD7120B),
   4) Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD7120A),
   5) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD7219Z),
   6) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (7220Z),
   7) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD7490Z),
   8) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (7211Z),
   9) Działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów (PKD8230Z),
   10) Pozostała działalność wydawnicza (PKD5814Z),
   11) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD8559B),
   12) Działalność wspomagająca edukację (PKD8560Z),
   13) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD8551Z),
   14) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD8299Z),
   15) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD8899Z).
  § 7.
  Fundacja:
  1) Organizuje wsparcie finansowe sprzyjające realizacji celów Fundacji;
  2) Prowadzi działalność edukacyjną, doradczą, wydawniczą i badawczą;
  3) Wpływa na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych;
  4) Współpracuje z władzami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji, w szczególności w zakresie rozwoju i promocji nauki oraz ochrony zdrowia;
  5) Współpracuje z organami władzy i administracji rządowej właściwymi w przedmiocie rewitalizacji zabytków, organami samorządowymi, organizacjami zajmującymi się tą problematyką oraz podmiotami gospodarczymi;
  6) Wspiera inwestycje NIZP-PZH;
  7) Współpracuje z organizacjami i instytucjami wspomagającymi realizację celów Fundacji;
  8) Promuje cele Fundacji.
  III. MAJĄTEK, DOCHODY I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
  § 8.
  Majątek Fundacji zapewniający realizację jej celów stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 10.000 złotych (słownie złotych: dziesięć tysięcy), wymieniony w akcie jej ustanowienia.
  § 9.
  1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
  2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z polskimi przepisami.
  3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
  § 10.
  1. Dochody Fundacji pochodzą z :
   1) darowizn, spadków i zapisów testamentowych;
   2) dotacji i subwencji oraz grantów;
   3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
   4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, w tym w szczególności z odsetek z rachunków bankowych, wkładów i lokat bankowych oraz praw majątkowych należących do Fundacji.
  2. Przyjęcie przez Fundację spadku nie może powodować przejęcia długów spadkowych, przewyższających czystą wartość mienia przejmowanego.
  3. W sprawach dotyczących przyjęcia spadku lub darowizny stosowne oświadczenie składa Zarząd Fundacji.
  4. Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów testamentowych mogą być wykorzystane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
  5. Zarząd Fundacji może, w ramach jej majątku, tworzyć odrębne fundusze przeznaczone na realizację – określonych w § 6 niniejszego Statutu – celów Fundacji.
  § 11.
  1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, ale tylko w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizacje celów statutowych.
  2. Działalności gospodarcza może w szczególności obejmować:
   1) organizację i obsługę sympozjów, zjazdów, konferencji, kursów, posiedzeń naukowo-szkoleniowych,
   2) sprzedaż, najem i dzierżawa nieruchomości i mienia ruchomego,
   3) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i humanistycznych,
   4) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
   5) pozostała działalność wydawnicza,
   6) usługi konsultingowe i działalność doradcza w zakresie zdrowia publicznego,
   7) usługi kserograficzne i graficzne,
   8) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
   9) badania i analizy ekonomiczne i techniczne,
   10) badania i analizy związane z jakością żywności,
   11) kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych,
   12) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
  § 12.
  Zabrania się:
  1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi te osoby oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
  2) Przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3) Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
  4) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
  IV. ORGANY FUNDACJI
  § 13.
  Organami Fundacji są:
  1) Zarząd;
  2) Komisja Rewizyjna.
  § 14.
  1. Członkiem organów Fundacji może być osoba fizyczna, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
  2. Osoby będące Członkami Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
  § 15.
  1. Decyzje organów Fundacji podejmowane są w formie uchwał, i o ile przepisy niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków danego organu, nie mniej niż dwóch osób. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
  2. Organy Fundacji mogą podjąć uchwałę w trybie korespondencyjnym, jeżeli w głosowaniu wezmą udział wszyscy członkowie danego organu.
  V ZARZĄD FUNDACJI
  § 16.
  1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części Zarządem.
  2. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora na okres dwóch lat i składa się od 2 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu.
  3. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes.
  4. Osoby Wiceprezesa i ewentualnie Sekretarza Zarządu wybiera Zarząd na wniosek Prezesa. Wybór Wiceprezesa wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
  5. Fundator uzupełnia skład Zarządu w przypadku konieczności jego powiększenia lub jeśli zostanie zmniejszony przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
   1) złożenia rezygnacji;
   2) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
   3) śmierci lub choroby albo pojawienia się innej przeszkody w pełnieniu funkcji członka Zarządu;
   4) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, w tym istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
  6. Kadencja Zarządu upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok sprawowania funkcji.
  § 17.
  1. Zarząd jest organem wykonawczym, kierującym i zarządzającym wszystkimi sprawami Fundacji i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich prowadzenie.
  2. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz i działa w jej imieniu.
  3. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Fundatora.
  4. Oświadczenia woli oraz inne czynności prawne dokonywane w imieniu Fundacji wymagają działania Prezesa lub dwóch członków Zarządu.
  § 18.
  Do obowiązków Zarządu należy:
  1) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji przekładających się na realizowanie celów statutowych Fundacji;
  2) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  3) ustalanie zasad i wytycznych, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków finansowych;
  4) opracowywanie wieloletnich oraz rocznych planów działania Fundacji;
  5) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Fundacji według wymagań określonych obowiązującymi przepisami i przedkładania ich do zatwierdzenia Fundatorowi na dwa miesiące przed ustalonym terminem ich rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną;
  6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  7) przyjmowanie darowizn, dotacji, spadków i zapisów oraz subwencji;
  8) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości niezbędnych środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
  9) występowanie z inicjatywami i wnioskami do Fundatora, dotyczącymi działalności Fundacji.
  § 19.
  Wynagrodzenia Członków Zarządu określa Fundator. Mogą oni pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Umowę z nimi podpisuje Fundator.
  § 20.
  Zarząd sporządza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Fundacji w poprzednim roku i przedkłada je, w terminach określonych obowiązującymi przepisami, właściwemu ministrowi oraz Komisji Rewizyjnej.
  § 21.
  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
  VII. Komisja Rewizyjna
  § 22.
  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, do obowiązku którego należy rozpatrywanie i zatwierdzanie w terminie określonym obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji i udzielanie absolutorium jego członkom z wypełniania przez nich obowiązków.
  2. Dla wykonywania swoich obowiązków Komisja ma prawo wglądu w bieżącą działalność Fundacji, a w szczególności każdy jej członek może:
   1) żądać od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów finansowych i innych materiałów księgowych dotyczących działalności Fundacji,
   2) żądać od Zarządu sprawozdań finansowych i wyjaśnień,
   3) dokonywać rewizji majątku oraz kontroli finansowej; Komisja dokonuje oceny rocznego sprawozdania z działalności Fundacji. Komisja zleca lub może zlecić biegłemu rewidentowi wydanie opinii o sprawozdaniu finansowy Fundacji, chociażby działalność Fundacji nie podlegała obowiązkowemu badaniu w zakresie sprawozdawczości finansowej przez takiego rewidenta.
  § 23.
  1. Komisja rewizyjna składa się co najmniej z trzech członków powoływanych przez Fundatora na okres trzech lat. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Fundatora z ważnych powodów. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący powoływany corocznie przez Komisję Rewizyjną w głosowaniu tajnym.
  2. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:
   • śmierci członka Komisji;
   • rezygnacji z członkostwa w Komisji;
   • odwołania z Komisji przez Fundatora.
  VII RADA PROGRAMOWA
  § 24.
  1. Fundator może powołać Radę Programową. Rada Programowa pełni funkcje opiniodawczo – doradcze Fundacji.
  2. Przedmiot działalności Rady Programowej określa odrębny Regulamin.
  VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  § 25.
  1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, jeśli dalsze jej trwanie grozi upadłością.
  2. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych.
  3. Warunki połączenia ustalone zostają przez łączące się fundacje w trybie określonym w ich statutach.
  4. Uchwałę w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Fundator.
  5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazany zostaje Fundatorowi.